Buget

Buget an 2019 - rectificat - H.C.J Mureș nr.120 din 2019

Buget an 2019-Hotărârea nr 44 din 17 apr. 2019

Rectificare buget august 2019

Buget an 2020

Buget an 2020 - rectificat -  H.C.J. nr 111 din 30.07.2020

Buget an 2020-Hotărârea nr. 159 din 5 noiembrie 2020

Rectificare buget noiembrie 2020

Buget 17 decembrie 2020

Buget an 2021-HCJ nr.56 din 22.04.2021

Buget an 2021 rectificat HCJ nr.129 din 26.08.2021

Execuție bugetară

Execuție bugetară 2015

Execuție bugetară 2016

Execuție bugetară 2017

Execuție bugetară la 31.12.2018

Execuție bugetară ianuarie 2019

Execuție bugetară februarie 2019

Execuție bugetară martie 2019

Execuție bugetară aprilie 2019

Execuție bugetară mai 2019

Execuție bugetară iunie 2019

Execuție bugetară iulie 2019

Execuție bugetară august 2019

Execuție bugetară septembrie 2019

Execuție bugetară octombrie 2019

Execuție bugetară noiembrie 2019

Execuție bugetară decembrie 2019

Execuție bugetară martie 2020

Execuție bugetară ianuarie 2020

Execuție bugetară februarie 2020

Executie bugetară aprilie 2020

Execuție bugetară mai 2020

Execuție bugetară iunie 2020

Execuție bugetară iulie 2020

Execuție bugetară august 2020

Execuție bugetară septembrie 2020

Execuție bugetară octombrie 2020

Execuție bugetară noiembrie 2020

Execuție bugetară 31.12.2020

Execuție bugetară ianuarie 2021

Bilanț contabil

Bilanț 31.12.2018

Bilanț 30.06.2019

Bilanț 31.12.2019

Bilanț 31.03.2020

Bilant 30.06.2020

Bilanț 30.09.2020

Bilant 31.12.2020